Jūs atrodaties šeit

SIA “HETA”

Vienotais Reģ.Nr. 45401013450  

Juridiskā adrese: Saules 56B, Madona, Madonas novads, LV-4801

PRIVĀTUMA POLITIKA

Kas mēs esam?

SIA “HETA” ir progresīvs uzņēmums ar vairāk kā piecpadsmit gadu veiksmīgu pieredzi Latvijas tirgū. SIA “HETA” uzsāka savu darbību 2002. gadā kā  VALTRA un FARMI FOREST  pārstāvis Latvijā. Uzņēmums balstās uz profesionalitāti, īpaši koncentrējoties uz meža un lauksaimniecības tehnikas piedāvājumu, servisu un rezerves daļu klāstu.

Kas ir privātuma politika un tās piemērošanas sfēra?

Tā kā mums rūp Jūsu personas datu drošība, mēs vēlamies Jums sniegt informāciju par to, kā SIA “HETA” apstrādā, vāc, glabā, dzēš un aizsargā klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un klientam pārredzamā veidā.

Privātuma politika ir attiecināma uz jebkādiem klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi vai klientam sniegto pakalpojumu. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, ar elektroniskā pasta starpniecību vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “HETA”.

SIA “HETA” rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, it īpaši, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārējā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatorus vai šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Attiecībā uz Jūsu personas datiem, mēs esam datu pārzinis, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Mūsu mērķis ir sniegt Jums pēc iespējas lielāku informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

Kāds ir veiktās personas datu apstrādes nolūks?

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

 • Pakalpojuma sniegšanai:
  • klienta identificēšanai;
  • pakalpojuma nodrošināšanai;
  • pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Komercdarbības plānošana un analītika:
  • komercdarbības plānošanai un uzskaitei;
  • savas darbības kvalitātes un rezultātu analīzei;
  • lai gūtu izpratni par klientu vēlmēm un vajadzībām;
  • klientu aptauju veikšanai.
 • Citos specifisko nolūkos -  klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “HETA”.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

SIA “HETA” veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai un izpildei;
 • apstrāde ir vajadzīga leģitīmo interešu ievērošanai;
 • klients ir devis piekrišanu datu apstrādei;
 • apstrādei ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālās intereses;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

SIA “HETA” ir šādas leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • pakalpojuma sniegšanas efektivitāte;
 • analizēt SIA “HETA” mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus.

Kādus datus mēs apkopojam?

Kontaktforma – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs.

Kādas ir personas datu saņēmēju kategorijas?

SIA “HETA” neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “HETA” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “HETA” likumīgās intereses.

Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?

SIA “HETA” uzglabā Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

 • ir spēkā starp mums noslēgtais līgums vai vienošanās, un kamēr kāda no līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;
 • datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
 • lai sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
 • lai administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku;
 • ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Kā atsaukt piekrišanu, kas dota personas datu apstrādei?

Ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, zvanot uz SIA “HETA”  kontakttālruņa numuru + 371 29400713 vai rakstot uz e-pasta adresēm: info.heta@apollo.lv. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Kā mēs aizsargājam savā rīcībā esošos datus?

Sniedzot SIA “HETA” savus personas datus, Jūs rēķināties, ka tie tiks atbilstoši uzraudzīti, tādēļ mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

SIA “HETA” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, izmatošanas vai atklāšanas. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

SIA “HETA” rūpīgi pārbauda, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “HETA” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt klienta personas datus saviem nolūkiem.

Kādas ir klienta tiesības un kā piekļūt personas datiem?

Vispārējā datu aizsardzības regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

 • Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
 • Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
 • Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:
  • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
  • jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
  • ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
  • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
  • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos.
 • Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
  • Ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
  • Ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
  • Mums jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
  • Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
 • Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairāk neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi.
 • Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jums interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas.
 • Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās apstrādājam?

SIA “HETA” mājas lapa www.heta.lv var izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

Kā ar mums sazināties?

Jūs varat ar mums sazināties:

 • Rakstiski, sūtot korespondenci uz SIA “HETA” juridisko adresi Saules ielā 56B, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • Elektroniski, izmantojot e-pasta adresi: info.heta@apollo.lv – lai sazinātos ar SIA “HETA” jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi un aizsardzību, kā arī vispārējas informācijas nepieciešamības gadījumā;
 • Mutiski pa tālruni: + 371 29400713

Šī SIA “HETA” privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

Copyright © SIA HETA 2014
Izstrādāja